« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartsenpraktijk Verlaan. Via de website www.huisartsenpraktijkverlaan.nl van Huisartsenpraktijk Verlaan (hierna: “de praktijk”), gevestigd aan het Minervaplein 2b te Rotterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71149937, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk Verlaan acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij verzamelen op twee manieren persoonsgegevens op onze website:

1. Cookies

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Zo meten we welke items gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren of de website verder kunnen verbeteren. Ook gebruiken we tools (zoals Google Analytics en Piwik) voor analytische doeleinden, zoals het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.

Er is zowel met Google Analytics als Piwik verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google Analytics en Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

[LET OP: ALLEEN LATEN STAAN WANNEER VAN TOEPASSING]
[BEDRIJFS- / PRAKTIJKNAAM] plaatst (embed) video’s van Youtube op haar website. Daartoe hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken.

2. Formulieren

Via formuleren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op onze website staan de volgende formulieren:

Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen (tool/partners/verwerkers)
           
 Afspraak maken  Huisartsenpraktijk Verlaan  Websitebezoekers

 

 E-mailadres, Naam, Geslacht, Telefoon, Adres, Afspraakgegevens

 

Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website

Tool:
Online webformulier
Partners / verwerkers:
Website leverancier – Yard zorg sites ICT leverancier HIS – Pharma Partners

           
 Inschrijven Huisartsenpraktijk Verlaan  Websitebezoekers / patiënten

 

 E-mailadres, Naam, Geslacht, Telefoon, Adres, Geboortedatum, Inschrijfgegevens

 

Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website, 3 maanden op email

Tool:
Online webformulier

Partners / verwerkers:
Website leverancier – Yard zorg sites ICT leverancier HIS – Pharma Partners  

Partij voor email hosting – Google/ Mijn domein

Tip of klacht Huisartsenpraktijk Verlaan Websitebezoekers

 

 E-mailadres, Naam, Geslacht, Telefoon, Adres, Aard tip of klacht

 

Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website, 3 maanden op email

Tool:
Online webformulier
Partners / verwerkers:
Website leverancier – Yard zorg sites

Partij voor email hosting – Google/Mijn domein

           
           
           

 

 

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
 • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van MijnGezondheid.net;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
 • het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
 • het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

 

Verwerkers

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Indien u heeft aangegeven nieuwsbrieven of mailings van Huisartsenpraktijk Verlaan wenst te ontvangen, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de versturende partij. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming. Mocht u geen toestemming verlenen dan kunt u helaas geen mailings van ons ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hosting website
Het technisch beheer van deze website wordt verzorgd door Yard Internet B.V. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Derden partijen
De hostingpartij van Yard zorg sites is True. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Ook Google Analytics verwerkt persoonsgegevens. Met hen is ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Formulieren worden via een beveiligde SSL verbinding, versleuteld verstuurd en de gegevens worden voor een beperkte periode bewaard. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De website wordt beheerd door Huisartsenpraktijk Verlaan. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hier onder “Contact”. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan info@huisartsenpraktijkverlaan.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

 

Websites van derden

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van Huisartsenpraktijk Verlaan. U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisartsenpraktijk Verlaan en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2108-2018.

Huisartsenpraktijk Verlaan behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door  telefonisch contact met ons op te nemen via 010-4181334. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen  van 8 – 17 uur.